Privacy Statement

Privacy Statement

Martin en Lewis B.V. respecteert de privacy van bezoekers van deze website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze processen zelf, hun doel en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking systemen op de website accepteert, zullen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen. Door deze website te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige versie van het privacybeleid die beschikbaar is op de website is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook “De Website” genoemd): Amos & Andy B.V.
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Martin en Lewis B.V. , gevestigd aan de Bloemgracht 121 HS, 1016 KK Amsterdam, KvK-nummer: 56248008 Telefoonnummer 020-2230919.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website en de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, of voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te laten werken en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn afgeschermd. door de wet door middel van intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke partij is strikt verboden. Indien de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of het afzien van vervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor een goed beheer van de website kan de beheerder te allen tijde: de toegang tot een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken of beperken tot de gehele of een deel van de website; alle informatie te verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of die in strijd is met nationale of internationale wetgeving of met internet-etiquette; website tijdelijk niet beschikbaar om updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld virusaanvallen op internet. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • door het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
  • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf of derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U onthoudt zich daardoor van elke actie tegen de beheerder.
Indien de beheerder naar aanleiding van uw gebruik van deze website in een geschil verwikkeld raakt, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Martin en Lewis B.V. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; “identificeerbaar”: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De op de website verzamelde persoonsgegevens worden door de beheerder voornamelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en indien relevant voor het afhandelen van uw verzoeken.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage in en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@MartinandLewis.nl

Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u heeft getekend en onder vermelding van het adres waarop u bereikbaar bent. U ontvangt binnen 1 maand na het ingediende verzoek een reactie op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens informatie valt niet onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring. Indien bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke bij het opvragen van de gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Wilt u deze niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@MartinandLewis.nl

Als u tijdens het bezoek aan de website persoonlijke gegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van elk ander ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk vormt op de privacy van die persoon (personen). De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk in bovenstaande situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De informatie die door de websitebeheerder wordt verzameld, wordt gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet.

Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal voor u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies voor het bijhouden van sessie- en inloggegevens

Anonieme Analytische Cookies: om toegang te krijgen tot het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften en bezoekers van onze website. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de verantwoordelijke partij en/of derde partijen op uw apparatuur worden geplaatst. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elk controletype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersgegevensgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies# FAQ

Artikel 12 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen over deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 13 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Martin en Lewis, info@martinandlewis.nl tel: 020-2230919